شرکت افق ره روشن

زنان ورزشکار قهرمان و تاریخ ساز در جهان

زنان در زمان های قبل تر دچار تبعیض جنسیتی در تمام دنیا بودند و عرصه ورزش توانست قهرمانان زن بسیاری را به تمام دنیا معرفی نماید. در نقطه مقابل تصور امروز که ورزش برای زنان امری مهم و ضروی تلقی می شود، تا چند دهه گذشته، ورزش کردن برای این قشر نه تنها مقوله ای بی اهمیت بلکه فراموش شده به حساب می آمد. به همین دلیل امرور تاریخ ورزش زنان بسیار جذاب است.

زنان در زمان های قبل تر دچار تبعیض جنسیتی در تمام دنیا بودند و عرصه ورزش توانست قهرمانان زن بسیاری را به تمام دنیا معرفی نماید. در نقطه مقابل تصور امروز که ورزش برای زنان امری مهم و ضروی تلقی می شود، تا چند دهه گذشته، ورزش کردن برای این قشر نه تنها مقوله ای بی اهمیت بلکه فراموش شده به حساب می آمد. به همین دلیل مرور تاریخ ورزش زنان بسیار جذاب و تامل برانگیز است.
زنان در زمان های قبل تر دچار تبعیض جنسیتی در تمام دنیا بودند و عرصه ورزش توانست قهرمانان زن بسیاری را به تمام دنیا معرفی نماید. در نقطه مقابل تصور امروز که ورزش برای زنان امری مهم و ضروی تلقی می شود، تا چند دهه گذشته، ورزش کردن برای این قشر نه تنها مقوله ای بی اهمیت بلکه فراموش شده به حساب می آمد. به همین دلیل مرور تاریخ ورزش زنان بسیار جذاب و تامل برانگیز است.